Yu Shen

Mercedes-Benz
Honor
Baidu Map
Haval
Huawei
Aimer
Pfizer