15408 Juli Balla 15403 Juli Balla 15372 Juli Balla Juli Balla 15295 KO 15275 KO 15251 Trunk Xu 15194 Trunk Xu 15187 Trunk Xu 13764 Yu Xinlong 16099 Quentin Shih 15839 Quentin Shih 16397 Quentin Shih 14926 Geoff Ang 14955 Geoff Ang 16258 Geoff Ang 14719 Carlos Serrao 14768 Carlos Serrao 14686 Carlos Serrao Yu Xinlong Trunk Xu Quentin Shih KO Anke Luckmann Geoff Ang Carlos Serrao