Juli Balla Juli Balla Juli Balla Juli Balla KO KO Trunk Xu Trunk Xu Trunk Xu Yu Xinlong Quentin Shih Quentin Shih Quentin Shih Geoff Ang Geoff Ang Geoff Ang Carlos Serrao Carlos Serrao Carlos Serrao Yu Xinlong Trunk Xu Quentin Shih KO Anke Luckmann Geoff Ang Carlos Serrao