KO KO Trunk Xu Trunk Xu Trunk Xu Quentin Shih Quentin Shih Quentin Shih Carlos Serrao Carlos Serrao Carlos Serrao Trunk Xu Quentin Shih KO Carlos Serrao