15275 KO 15267 KO 15251 Trunk Xu 15194 Trunk Xu 15187 Trunk Xu 13754 Quentin Shih 15069 Quentin Shih 15838 Quentin Shih 14719 Carlos Serrao 14768 Carlos Serrao 14686 Carlos Serrao Trunk Xu Quentin Shih KO Carlos Serrao