15275 KO 15267 KO 15251 Trunk Xu 15194 Trunk Xu 15187 Trunk Xu 16099 Quentin Shih 15839 Quentin Shih 16397 Quentin Shih 14719 Carlos Serrao 14768 Carlos Serrao 14686 Carlos Serrao Trunk Xu Quentin Shih KO Carlos Serrao