Artists & Production

HELEN KELLER SS15

china photo rep, yin chao, yin chao photographer, photo studio beijing, profoto studio beijing, photo production china, video production china, fashion photographer china, lin zhi ling, beijing eye, beijing eye production,
china photo rep, yin chao, yin chao photographer, photo studio beijing, profoto studio beijing, photo production china, video production china, fashion photographer china, lin zhi ling, beijing eye, beijing eye production,
china photo rep, yin chao, yin chao photographer, photo studio beijing, profoto studio beijing, photo production china, video production china, fashion photographer china, lin zhi ling, beijing eye, beijing eye production,
china photo rep, yin chao, yin chao photographer, photo studio beijing, profoto studio beijing, photo production china, video production china, fashion photographer china, lin zhi ling, beijing eye, beijing eye production,
BRAND -(中文) 海伦凯勒 / CLIENT -Helen Keller / photographer - Yin Chao / Location - Beijing