Artists & Production

YHD YAOCHEN

Yao Chen celebrity, Yao Chen photographer, Yoa chen ad, yao chen campaign, yao chen commercial, yao chen, photographer celebrity china, adidas ad campaign china, beijing eye,
BRAND -YHD / CLIENT -Ogilvy / photographer - Trunk Xu / Location - Beijing